Πε. Ιαν 27th, 2022

ΠΑΝΑΡΓΟΛΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΡΓΟΛΙΚΟΣ.GR

Ποιοι δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση στα Αστικά Λεωφορεία και 50% στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ;

Spread the love

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διευκρινίζει τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις για χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ
για το έτος 2021 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Α. Δικαιούχοι-Συγκοινωνιακά Μέσα Μεταφοράς είναι:

1. τα άτομα με αναπηρίες

-Έλληνες Πολίτες
-υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
– υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τΑ’),
– πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό
ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της
ΕΕ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.2 του ΠΔ106/2007 (ΦΕΚ 135 Α΄), στο
άρθρο 85 παρ. 4 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄) και στο άρθρο 31 παρ. 1 του ν.
4540/2018 (ΦΕΚ 91 Α΄)
– αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το
καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του
1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς
των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας
και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Όλοι οι παραπάνω που πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, έχουν το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ εφόσον διαμένουν μόνιμα σε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Σε όλους τους παραπάνω που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή να είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 ευρώ (είκοσι τριών χιλιάδων €) ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 ευρώ (είκοσι εννέα χιλιάδων €), (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από αυτόν, εφόσον έχει αναπηρία 67% και άνω), παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα:
α) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ,
β) και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με τα αστικά μέσα
συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους.

Δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΠΑΝΑΡΓΟΛΙΚΟΣ