Ι. Μαλτέζος: Πάνω από 30 εκατ. ευρώ η υποστήριξη μας στις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας

1 εβδομάδα ago
133 Views

Η υποστήριξή μας προς την επιχειρηματική κοινότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία, θα ξεπεράσει τα 30.000.000 ευρώ!

-Για τη διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων η διαδικασία υποβολής περιγράφεται αναλυτικά στην με αριθμ. ΑΔΑ: ΩΜΜΝ7Λ-4Β5 πρόσκληση της Δράσης ενώ υπάρχει επίσης δημοσιευμένη της ΕΥΔΕΠ (www.eydpelop.gr ), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr ) και του ΕΦΔ (www.efepae.gr και www.diaxeiristiki.gr).

-Παρά ταύτα το παρόν δελτίο τύπου έχει σκοπό να τεθούν τα βήματα αυτά περισσότερο απλοποιημένα ώστε να γνωστοποιηθούν σε όλους. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά μόνος του, χωρίς να απευθυνθεί σε ειδικευμένα γραφεία ως κάτωθι.

-Οφείλω να ενημερώσω κάθε ενδιαφερόμενο προς πάσα κατεύθυνση ότι η κατανομή θα γίνει με συγκεκριμένους αυστηρούς κανόνες βαθμολόγησης από την οποία διαδικασία θα προκύψουν οι επιλέξιμοι επιχειρηματίες. Θα συσταθεί ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ενώ η αξιολόγηση/βαθμολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων γίνεται βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών και αυστηρών κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα των Κριτηρίων Αξιολόγησης της ως άνω Πρόσκλησης. Αυτό διότι με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης δημιουργείται κατάλογος με φθίνουσα βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων βάσει των υποβληθέντων από τους δικαιούχους. Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποστήριξης διενεργείται κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά.

-Η υποβολή της αίτησης είναι μια εύκολη διαδικασία που μπορεί να γίνει πολύ απλά από τον κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία ως εξής:

-Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου». Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 08/10/2020 και ώρα 10.00 και έως τις 01/11/2020 και ώρα 15:00.

-Ο δικαιούχος υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης, κατά την υποβολή της οποίας υποχρεούται σωρευτικά:

1. να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία (του εντύπου υποβολής όπως αυτό εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

2. να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται (αναλύονται παρακάτω). Ο ενδιαφερόμενος σκανάρει και επισυνάπτει (ως pdf) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ενώ θα πρέπει να έχουν συνολικό μέγεθος μικρότερο των 50 MB. Επιπλέον κάθε μεμονωμένο αρχείο θα πρέπει να είναι μικρότερο από 10 ΜΒ. Για την διευκόλυνση των δικαιούχων είναι δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου pdf, zip ή και rar.

3. να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Έντυπο υποβολής (Αρκεί μόνο η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ θα πρέπει να έχει γίνει οριστικοποίηση)

2. Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) στην οποία θα εμφανίζεται η Ημερομηνία Έναρξης, οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ) καθώς και τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων Εσωτερικού για έδρα/υποκαταστήματα εντός Περιφέρειας Πελοποννήσου (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημ/νία δημοσίευσης της πρόσκλησης).

3. Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ (σύμφωνα με υπόδειγμα παραρτήματος VI)

4. Υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/86 σύμφωνα με τα υποδείγματα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Αναλυτικής Πρόσκλησης. (τουλάχιστον η Υπεύθυνη δήλωση του Υποδείγματος Α θα πρέπει να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής (είτε από δημόσια αρχή π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα κλπ ή ψηφιακά μέσω του gov.gr)

5. α) Από Πρωτοδικείο (σωρευτικά): Α. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση και περί μη υποβολής αίτησης σε: α) πτώχευση β) παύση πληρωμών γ) πτωχευτικό συμβιβασμό. (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ) Β. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση και περί μη αίτησης για την θέση της επιχείρησης σε αναγκαστική διαχείριση. (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΊ ΜΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) Γ. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε διαδικασία εξυγίανσης και περί μη υποβολής αίτησης για να τεθεί η επιχείρηση σε καθεστώς εξυγίανσης (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ) Δ. Πιστοποιητικό περί μη λύσης και θέσης σε καθεστώς εκκαθάρισης και περί μη υποβολής αίτησης για λύση και θέση σε καθεστώς εκκαθάρισης (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΗΣ και ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) β) Εναλλακτικά από ΓΕΜΗ: Αποδεκτό για τον έλεγχο είναι το Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) για τις εταιρίες και το Γενικό Πιστοποιητικό για τις ατομικές επιχειρήσεις τα οποία εκδίδονται από το ΓΕΜΗ, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση πρόσθετων πιστοποιητικών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

6. Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας έτους, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή/και τον λογιστή της επιχείρησης, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε για την διαχειριστική χρήση του έτους 2019.

7. Οικονομικά στοιχεία – Έντυπο Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) για την διαχειριστική χρήση του έτους 2019 που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

8. Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α.(έντυπο Φ2 με αριθμό Δήλωσης τόσο του 2019, όσο και του 2020 και συγκεκριμένα τα αναγραφόμενα στο πεδίο 312)

Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων: Το έντυπο της δήλωσης για το τρίμηνο Απρίλιου-Μαΐου-Ιουνίου με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων: Τα έντυπα των δηλώσεων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή). Για επιχειρήσεις οι οποίες δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ (απαλλάσσονται), ο κύκλος εργασιών του τριμήνου Απρίλιου-Μαΐου-Ιουνίου (τόσο του 2019, όσο και του 2020) θα δηλώνεται σε Υπ. Δήλωση.

9. Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή βεβαίωσης οφειλής, αποδεκτή μπορεί να γίνει και μία εκτύπωση οφειλών της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης, η οποία κρίθηκε παράνομη κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής.

-Τέλος οι υποχρεώσεις των δικαιούχων μετά την ολοκλήρωση της πράξης αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Υποβολής (ΑΔΑ: ΩΜΜΝ7Λ-4Β5).

-Για αναλυτικότερες πληροφορίες για την πρόσκληση και την υποβολή προτάσεων και άλλες διευκρινίσεις δίνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμόδιο στέλεχος: Ιωάννα Λαμπροπούλου Τηλ: 2713601380, E-mail: ilampropoulou@mou.gr URL: http://www.eydpelop.gr .

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *